Læreplaner

Vores pædagogisk lærerplan kan downloades her: [ Download ]

Pædagogiske lærerplaner

Barnets alsidige personlige udvikling.
Mål:

Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer.

Indhold:
Det vil vi gøre ved at:

Lære barnet respekt for sig selv og andre.
Vise at barnet er betydningsfuldt.
Lære barnet at indgå i et forpligtende fællesskab.
Positive og nærværende voksne som er rollemodeller for børnene.
Barnet giver plads for andre.
Lære barnet at afprøve egne grænser.
Barnet erfarer ” jeg kan ”.
Stimulere og udfordre barnet til at søge nye udfordringer.

Evaluering:
Målene er opnået når:

Barnet er harmonisk og positiv.
Barnet udtrykker glæde / begejstring.
Barnet trives i dagligdagen.
Barnet kan indgå i sociale relationer til andre børn / voksne.
Barnet tør udforske sine omgivelser.

Dokumentation:
Skriftlige opslag om div. aktiviteter.
Forældresamtaler.
Billeddokumentation.
Collager om div. emnearbejder.

Sociale kompetence:
Mål:

Barnet skal sikres anerkendelse og respekt.
Lære at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

Indhold:
Det vil vi gøre ved at:

Samtale positivt med barnet.
Lytte til barnet.
Lære barnet at lytte og vente på tur.
Lære barnet at ytre sig i større sammenhænge.
Lære barnet empati.
Lære barnet gode sociale spilleregler.
Vise omsorg for sig selv og andre.
Lære barnet at vise egne følelser og forstå andres følelser.

Evaluering:
Målene er nået når:

Når barnet kan sætte ord på egne følelser.
Når barnet kan forstå andres følelser og vise hensyn.
Selv kan løse mindre konflikter.
Når barnet er glad og trives.
Barnet føler sig værdsat .
Når barnet ved ” jeg kan ”.

Dokumentation:
Barnets profilskema.
Billeddokumentation barn / barn relation, barn / voksen relation.
Trin for Trin.

Sprog:
Mål:

Barnet skal opfordres til at bruge sproget mangfoldigt og lære forskellige kommunikationsformer.

Indhold:
Det vil vi gøre ved at:

Opfordrer børnene til at genfortælle oplevelser fra hverdagen.
Bruge det skrevne ord.
Gøre brug af rim og remser.
Synge / sanglege.
Læse bøger, og lade børnene ” læse ” bøger.
Digte historie sammen med børnene.
Opmuntre og støtte førskolebørnene når de begynder at vise interesse for skriftsproget.
De voksne skal være sproglige rollemodeller.
Spille med børnene ( læringsspil ).
Indrette sprogligt læringsmiljø.

Evaluering:
Målet er nået når:

Barnet bruger sproget som udtryksform.
Kan lege med sproget.
Når barnet uopfordret genfortæller egne oplevelser.
Når barnet bidrager aktivt til samtaler.
Når barnets ordforråd er alderssvarende.
Viser interesse for tegn og symboler.

Dokumentation:
Barnets profilskema. Her dokumenteres skriftligt barnets sproglige udvikling.

Krop og bevægelse.
Mål:

At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

Indhold.
Det vil vi gøre ved at:

Opfordre børnene til at gøre brug af de udfordringer legepladsen byder på.
Bevægelseslege.
Rytmik.
Tema om kroppen og dens funktioner.
Sund og usund mad.
God og dårlig hygiejne.
Udfordre børnene på deres motoriske ståsted.
Ture ud af huset.
Tage hensyn til barnets stærke og svage sider motorisk.

Evaluering.
Målet er nået når:

Viser glæde ved at bruge kroppen.
Deltager aktivt i rytmik og bevægelseslege.
Udfordrer sig selv motorisk.
Kender navnene på forskellige kropsdele og deres funktioner.
Forstår betydningen af god hygiejne.
Kan skelne mellem sund og usund mad.

Dokumentation.
Billeddokumentation.
Plancher om emner, kroppen, sund mad m.m.

Naturen.
Mål:

At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som inspiration til leg, oplevelser,
udforskning og viden.

Indhold.
Det vil vi gøre ved at:

Bruge nærmiljøet.
Gøre brug af stand og skov.
Samle pinde, sten, smådyr m.m.
Gå på opdagelse i de forskellige årstider.
Lære børnene at vise respekt for naturen.
Give børnene mulighed for at lære forskellige dyr at kende ( opslagsbøger ).
Lade børnene eksperimentere med pinde, sten, sand, vand m.m.

Evaluering.
Målet er nået når:

Børnene gør brug af uderummet.
Børnene er blevet eksperimenterende i sin brug af sten, sand, vand, grene m.m.
Viser glæde ved oplevelser i naturen.
Vælger ude-lege.
Viser respekt for smådyr.
Undre sig ved naturen og stiller spørgsmål.

Dokumentation.
Billeddokumentation.
Collager fra ture i naturen.

Kulturelle udtryksformer og værdier.
Mål:

At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter.

Indhold:
Det vil vi gøre ved at:

Børnene skal have adgang til forskellige materialer f.eks. saks, lim, maling, garn, træ, syting m.m.
Opfordre børnene til at bruge vores værksted.
Udfordre børnene ved at igangsætte finmotoriske aktiviteter.
Bruge musikinstrumenter.
Høre musik, også fra andre kulturer.
Lære om fremmede kulturer.
Besøge kulturelle steder i vores nærmiljø.
Besøge forældre-arbejdspladser.
Lære børnene om traditioner f.eks. jul, påske, barnedåb.

Evaluering.
Målet er nået når:

Barnet har kendskab til nærmiljøet.
Kan kende fremmed kultur fra egen kultur.
Viser glæde ved div. værksteds aktiviteter.
Gør brug af sang og musik og eksperimentere med disse.
Kan genkende div. traditioner.

Dokumentation.
Billeder fra ture i nærmiljøet.
Collager om forskellige emner.